TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKORRALDUSE JA

TÄIENDUSKOOLITUSASUTUSE TEGEVUSE KVALITEEDI TAGAMISE ALUSED

Uus redaktsioon kehtib alates

16 aprill 2020

(kinnitatud Oksana Avilo-Kalinina, juhatuse liige)

I ÜLDSÄTTED

 

1. MTÜ Hoolekande Arendamise Instituut (HAI) lähtub baas- ja täienduskoolituste

korraldamisel täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse standardist, haridus- ja teadusministri määrustest ja teistest seonduvatest õigusaktidest.

 

2. HAI eesmärgiks on läbi viia tervishoiuspetsialistidele arendavaid erialaseid täiendkoolitusi  üle Eesti, arvestades ühiskonnas ja tervishoius toimuvaid muutusi. Nõudluse ja vajaduse   korral viiakse koolitusi läbi ka teistes valdkondades.

 

3. Õppekavade koostamisel on aluseks vastav kutsestandard  või  õppekava, mis on kooskõlastatud vastava erialaseltsiga (näiteks Eesti Õdede Liiduga). Koolituse sihtgrupi, õpingute alustamiseks vajalike nõuete, sisu ja pikkuse määrab ära koolituse õppekava. Õppekavade koostamise aluseks võib olla ka tasulise koolituse tellinud ettevõtte koolitussoov.

 

4. Koolituse lõpetamise aluseks on koolituse korraldamise eest vastutava töötaja aruanne, millega kinnitatakse tunnistuse saajate nimekiri.

 

5. Koolituse pikkuse arvestamise aluseks on akadeemiline tund (45 minutit). Koolitusiviiakse läbi aastaringselt.

 

6. Koolitusi viiakse läbi individuaalselt või gruppidena.

 

7. Individuaalkoolitused toimuvad põhjendatud vajaduse korral ning nende kohta sõlmitakse eraldi kokkulepped. Eraldi kokkuleppel on võimalik korraldada ka tellitud grupikoolitusi.

 

8. Vastavalt rahastusallikale jagunevad koolitused:

8.1. tasulised koolitused, mille eest tasub osaleja ise või  tööandja

8.2. koolituskaart (Eesti Töötukassa jt.).

 

9. Isikuandmeid töödeldakse vastavuses isikuandmete kaitse seadusele.

II ÕPPIJATE TÄIENDUSKOOLITUSTELE VASTUVÕTU JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD

 

1. Koolitusele tuleb eelnevalt registreeruda MTÜ HAI kodulehel www.medkoolitus.ee või e-maili teel koolitus.hai@gmail.com

 

2. Koolitusele registreerumine ei taga automaatset õppegruppi arvamist.

 

3. Koolitusele registreerimise järel saadame ühe tööpäeva jooksul sellekohase kinnituskirja.

 

4. Tasuta koolituse õppekohale saamise valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine, õpingute alustamiseks vajalike nõuete täitmine ja Töötukassa kinnitus.

 

5. Koolitusele pääsenutega võetakse ühendust e-posti või telefoni teel hiljemalt nädal enne koolituse algust. Koolitusele mittepääsemisest teavitatakse registreerujaid e-posti teel enne koolituse algust.

 

6. HAI-l on grupi mittetäitumisel õigus koolituse toimumine edasi lükata koolitusgrupi täitumiseni või koolitus ära jätta. Registreerunuid teavitatakse koolituse edasilükkumisest või ärajäämisest telefoni või e-posti teel.

Koolituste muutunud ajakava avaldatakse HAI kodulehel.

 

7. Kui osalejal ei ole võimalik mõjuvatel põhjustel koolitusest osa võtta, tuleb sellest koheselt kooli teavitada e-posti või telefoni teel.

 

9. Koolituselt arvatakse osaleja välja järgnevatel juhtudel: õppija omal soovil; õppetöös mitteosalemise tõttu; õppetasu tähtajaks tasumata jätmisel; HAI eeskirjade eiramisel;

ebaväärika käitumise tõttu.

 

Koolituse vastuvõtu- ja väljaarvamise tingimused on iga koolituse kirjelduse juures kirjeldatud eraldi. Juhul, kui koolituse kirjelduse juures ei ole kirjeldatud koolituse vastuvõtu- ja väljaarvamise tingimusi, saab koolitusel osaleda iga huviline.

III ÕPPEKORRALDUS

 

1. Koolitusel osalemine fikseeritakse osaleja allkirjaga registreerimislehel või elektrooniliselt   (veebipõhise koolituse puhul).

 

2. Koolitus loetakse läbituks kui õppija on täitnud õppekava kontakttundide mahust vähemalt 75% ja saavutanud õppekavas kirjeldatud õpiväljundid.

 

3. Koolitusel osaleja täidab koolituse lõpus tagasisidelehe.

 

4. HAI täienduskoolituste dokumente säilitatakse HAI arhiivis.

 

5. Eesti Töötukassa klientidele toimuvad koolitused vastavalt Eesti Töötukassa korrale.

IV VÄLJASTATAVAD DOKUMENDID

 

1. Tunnistus väljastatakse õppijale, kui õppija on läbinud koolitustunnid täismahu ulatuses ja täitnud õppekava lõpetamiseks vastavad nõuded (iseseisevtöö jms).

 

2. Tõend väljastatakse õppijale, kes õppekavas kirjeldatud nõudeid õpingute lõpetamiseks ei täida, kuid on osalenud õppetöös. Tõend väljastatakse avalduse esitamisel koolitusel osalemise kohta vastavalt osaletud kontakttundide arvule.

 

3. Tunnistused või tõendid väljastatakse pärast makse laekumist, kui ei ole kirjalikult kokku lepitud teisiti.

 

4. Tunnistused ja tõendid registreeritakse HAI vastavas registris.

 

5. Tunnistusele ja tõendile märgitakse vähemalt järgmised andmed:

5.1 täienduskoolituses osalenud või selle läbinud isiku nimi ja isikukood;

5.2 täienduskoolitusasutuse nimi ja täienduskoolitusasutuse pidaja registrikood;

5.3 majandustegevusteade;

5.4 õppekava nimetus;

5.5 täienduskoolituse toimumise aeg ja täienduskoolituse maht;

5.6 tõendi või tunnistuse väljaandmise koht ja kuupäev;

5.7 tõendi või tunnistuse number;

5.8 koolitajate nimed.

 

6. Tunnistusel või selle lisas märgitakse õpiväljundid, õpiväljundite saavutatuse hindamise viisid (näiteks eksam, test, praktiline töö jms) ning hindamise tulemused.

 

7. Tunnistused või tõendid väljastatakse eesti keeles.

 

8. Tunnistuse või tõendi allkirjastab rektor.

 

9. Tunnistuse kaotamisel, hävimisel või rikkumisel väljastatakse HAI täienduskoolituse läbinud isikule tema avalduse alusel tunnistuse koopia.

 

10. Duplikaat vormistatakse paberkandjal või elektrooniliselt duplikaadi väljaandmise ajal kehtival tunnistuse blanketil samaselt originaaltunnistusega. Blanketi paremasse ülanurka trükitakse täiendavalt sõna „DUPLIKAAT“ ja selle alla duplikaadi väljaandmise  kuupäev.  Duplikaadi allkirjastab rektor.

V ÕPPIJATE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

 

1. Õppijal on õigus enne koolitusele asumist

1.1 tutvuda HAI õppekorralduse ja õppekavaga ning saada täiendavat infot koolituse läbiviimise kohta;

1.2 saada koolitust vastavalt õppekavale;

1.3 saada koolituse lõppemisel tunnistus täismahus õppe läbimise kohta;

1.4 saada koolituse lõpetamisel tõend 75% ulatuses õppe läbimise tõendamiseks.

 

2. Õppija on kohustatud:

2.1 peale osaluse kinnitamist osalema koolitusel;

2.2 mitteosalemise korral teavitama koolitusasutust enne koolituse algust;

2.3 kinnitama osaluse oma allkirjaga registreerimislehel iga koolituskorra kohta;

2.5 täitma tagasisidelehe koolituse lõppedest;

2.6 täitma HAI sisekorra-, tööohutuse- ja tuleohutuse-eeskirju;

2.7 hoidma korras talle kasutada antavad õppevahendid ning hoidma HAI vara.

2.8 käituma vastavalt üldtunnustatud kõlblusnormidele.

 

3. Õppijal on keelatud:

3.1 tarvitada, omada või levitada HAI territooriumil alkohoolseid jooke, tubakatooteid või neid asendavaid tooteid (nt e-sigar).

 

4. HAI-l on õigus sisekorraeeskirjade rikkujaid koolituselt kõrvaldada ja/või välja arvata.

V KOOLITUSE EEST TASUMINE

 

1. Koolituse eest tasumine toimub esitatud arve alusel kas osade kaupa või täies ulatuses enne koolituse algust viidatud arvelduskontole ja märgitud tähtajaks.

Arve saadetakse osalejale  e-mailiga või selle puudumisel posti teel.

 

2. Koolituse eest arve tasumata jätmisel või osalisel tasumisel arvab HAI õppija koolitusel osalejate nimekirjast välja.

 

3. HAI-l on õigus teha koolitushinnas soodustusi, kui koolitus tellitakse tervele grupile.

 

4. Koolitusele mitteilmumisel ja sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.

 

5. Koolituse ärajäämisel korraldajatest tulenevatel põhjustel makstakse õppetasu tagasi.

 

6. HAI-l on õigus koolitusgrupi mittetäitumisel koolituse toimumine edasi lükata kuni koolitusgrupi täitumiseni või koolitus ära jätta. Koolitusele registreerunuid teavitatakse koolituse edasilükkumisest või ärajäämisest e-postiga või telefoni teel.

 

7. HAI koolituse eest makstud õppetasu on koolituse eest tasujal õigus näidata tuludeklaratsioonis koolituskuluna vastavalt tulumaksuseadusele §26.

 

8. Koolitusest loobumine.

Koolituste eest, mis on lühemad, kui 4 akad tundi, osalustasu ei tagastata.

Kuid osalejal on võimalus liituda sama koolituse järgmise õppegrupiga või on õigus osaleda samas väärtuses, kuid teiseteemalisel koolitusel.

 

Koolitused, mis on pikemad, kui 4 akad tundi, toimub koolituse osalustasu tagastamine järgmistel tingimustel:

 • Kui osaleja teavitab Hoolekande Arendamise Instituuti koolitusest loobumisest vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumise algust, tagastame osalustasu 100% või on osalejal võimalus liituda sama koolituse järgmise õppegrupiga või valida samas väärtuses teiseteemaline koolitus.
 • Kui osaleja teavitab Hoolekande Arendamise Instituuti koolitusest loobumisest vähem kui 3 tööpäeva enne koolituse toimumise algust, osalustasu ei tagastata.

Kuid osalejal on võimalus liituda sama koolituse järgmise õppegrupiga või osaleda samas väärtuses, kuid teiseteemalisel koolitusel.

 • Kui osaleja on registreerinud koolitusele, tasunud õppemaksu ning koolitusele ei ilmu, siis osalustasu koolituse eest ei tagastata
 • Täiendkoolituse korraldajal on õigus koolitusmahu täielikul määral täitnud ja iseseisva töö tingimused täitnud õppijale teha lisakoolituspäevi kuni 16 akadeemilise tunni ulatuses ning vabastada vastastikusel kokkuleppel õppija lisakoolituspäeva eest arvestatud õppetasust.
 • Kogu õppekava kursustel osalemise katkestamisel väga mõjuval põhjusel  (tervislikud põhjused, uue tööga seoses kattuvus tööaegadega vm) pakutakse võimalusel asenduskoolitusaegu või jätkukursusel osalemist ilma lisatasu nõudmata.

 

Vaidluste lahendamise kord

MTÜ Hoolekande Arendamise Instituut ja koolitusel osaleja vahel tekkinud eriarvamused ja vaidlused lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui tekkinud erimeelsusi ei õnnestu lahendada läbirääkimistega, lahendatakse vaidlus Harju maakohtus.

VI KVALITEEDI TAGAMISE ALUSED

 

1. Õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

1.1. Õppekavade koostamisel lähtutakse täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse õppekava koostamise juhendmaterjalist, täienduskoolituse standardist ja teistest seonduvatest õigusaktidest. Täiendkoolituse õppekava arendamine toimub, arvestades ühiskonnas ja tervishoius toimuvaid muutusi.

1.2. Kutse- või erialase täiendusõppe õppekava koostamise aluseks on reeglina vastav kutsestandard ja/või  õppekava, mis on kooskõlastatud vastava erialaseltsiga (näiteks Eesti Õdede Liiduga).

1.3. Õppekava lähtub sihtgrupi vajadusest ning on õpiväljundipõhine.

1.4. Õppekavas määratakse kindlaks vähemalt:

 • õppekava nimetus;
 • õppekava õppekavarühm lähtudes ühtsest hariduse liigitusest ISCED 97 (International Standard Classification of Education, UNESCO; 1997);
 • õppekava koostamise alus;
 • õppekava eesmärk ja õpiväljundid;
 • sihtgrupp ja õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks;
 • õpiväljundite saavutamisel;
 • õppekava kogumaht ja struktuur, sealhulgas kontaktõppe maht (selge eristumise korral);
 • ka praktilise töö osakaal kontaktõppest), praktika ja iseseisva töö mahtõppe sisu;
 • õppemeetodid ja õppekeskkonna kirjeldus;
 • iseseisva töö kirjeldus ja õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid;
 • lõpetamise tingimused (sh hindamismeetodid ja –kriteeriumid) ja väljastatavad dokumendid;
 • koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.

 

2. Koolituste õppekavad on kättesaadavad HAI kodulehel www.medkoolitus.ee

 

3. Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

3.1. Õppekeskkond ja -vahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele.

3.2. Õppekeskkond on puhas, osalejatele sobiva temperatuuriga ning mõjub koolitatavatele meeldivalt ja turvaliselt. Koolitusruumides on õppetööks sobiv valgustus ning täiskasvanutele mõeldud lauad ja toolid, mis võimaldavad koolitatavatel mugavalt õppetööst osa võtta.

3.3. Teoreetilise õppe läbiviimiseks on koolitusruumid varustatud kaasaegse esitlustehnikaga.

3.4. Kui õpe korraldatakse distantsõppena, siis võetakse kasutusele üldtunnustatud  veebikonverentsi tarkvara, mis võimaldab sünkroonselt läbi viia esitlusi, audio- ja videokonverentse, jagada eri formaatides faile ja oma arvutiekraanil toimuvat, kasutada ühist jututuba ning valget tahvlit.

 

4.  Koolitajate kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

4.1. Koolitajate kvaliteet tugineb vastavale erialasele haridusele; töökogemusele; täiskasvanute koolitamise kogemusele/printsiipide tundmisele või kutsele.

4.2. Koolitajad on oma valdkonna spetsialistid, kes täiendavad erialaseid teadmisi regulaarselt.

4.3. Kursusespetsiifilised koolitajate kvalifikatsiooninõuded on lahti kirjutatud õppekavades.

4.4. Koolitajate kvaliteeti hinnatakse õppijate tagasiside põhjal.

 

5. Täienduskoolituse kohta tagasiside kogumise kord

5.1. Koolituse kestel kogutakse õppijatelt suulist tagasisidet, mille põhjal viiakse vajaduse korral ellu muudatused koolituse korralduses, et tagada igale õppegrupile parim õppe kvaliteet.

5.2. Iga täienduskoolituskursuse lõpus, mis on pikemad kui 6 akad tundi, täidavad õppijad koolituse tagasisidelehe. See täidetakse paberkandjal kohapeal või täidetakse elektroonne vorm. Tagasiside vastuseid analüüsitakse koos koolitajatega ning tulemuste põhjal tehakse parendused edasistes koolitustes.

5.3. Tagasiside tulemusi kasutatakse õppekava ja õppeprotsessi tõhustamisel.

Alusdokumendid:

 

Täiskasvanute koolituse seadus: https://www.riigiteataja.ee/akt/110062015010

Täienduskoolituse standard: https://www.riigiteataja.ee/akt/126062015009

Haridus- ja teadsuministeerium: https://www.hm.ee/et/eesmargid-tegevused/taiskasvanuharidus

Eesti Töötukassa: https://www.tootukassa.ee/content/toota-ja-opi

 

Koostatud: aprill 2020

© MTÜ Hoolekande Arendamise Instituut l Registrikood: 880242384